با عرض سلام

امروز با زندگی عشایری آشنا میشویم و به تفاوت های دو تصویر توجه میکینم و آنها را پیدا میکنید و آنرا علامت بزنید. مادرای عزیز اگر در انجام این صفحه مشکل داشتید بعد از تعطیلات مربیان عزیز مجددا کار میکنند.