سلام

بچه های عزیزم مربی عزیزتون فیلم آموزش سوره ناس را براتون ارسال کرده ببینید و اگر دوست داشتید با حرکات و اگر خواستید خود سوره را حفظ کنید.

بچه نه خود سوره نه حرکاتش اجباری نیست حفظ بشید اگر تمایل داشتید انجام بدید.