شعر مشاغل کلاس مهربانی و صداقت سال 1402

سلام

بچه ها با مشاغل مختلف آشنا شدند و این شعر را حفظ کردند.

1024x724
کودکستان حوض نقاشی