مهارت های زندگی/ آداب رفتار موقع خرید سال 1402

سلام و ارادت

یکی از آموزش ها آموزش مهارت های زندگی است .

اینبار موضوع آکموزشی ما آداب رفتار موقع خرید است.

میدونیم که شما همگی این آداب را به خوبی انجام میدید ولی این آموزش ما را ببینید و بگید شما به این دوست ما سارا خانم چه کاری و چه رفتاری پیشنهاد میکتنید.

تماشای فیلم