سلام بچه های گلم

بچه ها با خیبان آشنا بشید و اگر تونستید نقاشی خیابان را برای ما بکشید.

[