سلام بچه های گل

کتاب تون را باز کنید و صفحه 6 و با توجه به فیلم های قبلی این صفحه را تکمیل کنید.