سلام بچه ها

بچه های عزیز این کلیپ را ببینید تا مفهوم کل به جز را بهتر بفهمید.