سلام روز خوش

بچه ها صفحه 16 کتاب تون را باز کنید و به فیلم امروز نگاه کنید و هر آنچه فهمیدید برای ما بفرستید یا خاطره ای دارید .