مهارت های دست ورزی کلاس صمیمیت پیش 2

سلام و احترام

نوآموزان عزیز مهارت دست ورزی خود را باید با تعداد کارهای متفاوت قوی کنند که در مدرسه مشکلاتی برایشان پیش نیاید.

ما هم وظیفه خود را برای شما به تصویر کشیدیم.

تماشای کلیپ