مهارت های کلاس دوستی پیش 2

سلام و ارادت

نوآموزان عزیز مهارت دست ورزی خود را باید با تعداد کارهای متفاوت قوی کنند که در مدرسه مشکلاتی برایشان پیش نیاید.

ما هم وظیفه خود را برای شما به تصویر کشیدیم.

تماشای کلیپ