نقاشی روی بوم پیش 1-2

سلام و درود

یکی از برنامه های فوق برنامه پیش دبستانی حوض نقاشی آموزش نقاشی کشیدن روی بوم است.

بچه ها با کمک مربی و راهنمایی اونا طرح را روی بوم کشیدند و بعد رنگامیزی کردند.

طرح های بچه ها را ببینید و لذت ببرید.

تماشای فیلم                     

تماشای فیلم