روز آتش نشانی/ کلاس صداقت سال 1402

سلام و درود

به مناسبت روز آتش نشانی نوگلان کلاس صمیمیت کاردستی روز آتش نشانی را درست کردند و شماره آتش نشانی را یادگرفتند و با شغل آتش نشانی آشنایی پیدا کردند.

تماشای فیلم