روز آتش نشانی سال 1402

سلام و درود

روز آتش نشانی  و اهمیت این شغل برای بچه ها گفته شد و همراه با هم شعر خواندند و کاردستی درست کردند و در ادامه عکس به یادگار گرفتند.

تماشای فیلم

فیلم کاردستی کلاس مهربانی