آموزش اعداد کلاس مهربانی پیش 2

سلام

بچه ها اعداد را به خوبی با مفهوم یاد گرفتند و با شکل و چوب خط هم مستوانند نشان دهند .

جمع و تفریق را هم به خوبی یاد گرفتند.

تماشای کلیپ