سلام بچه ها

دلمون براتون تنگ شده .امروز با مشاغل نجار و کشاورز آشنا میشویم .

با دقت ببینید .