این بازی با دقت نگاه کنید و با اسباب بازی ها و وسایل موجود خودتون ان را انجام بدید