این کار دستی را اگر تونستید در منزل به کمک مادر و پدر گرامی انجام بدید اگر توانایی انجامش نبود توی پیش دبستانی به کمک مربی مهربونتون انجام بدید .