نحوه ی صحیح استفاده از پول، مهارت حفظ و افزایش مستمر پول، حل مسئله، استقلال مالی، هوش عمومی، تجزیه و تحلیل مالی، ارزش پول، سواد اقتصادی، قدرت تصمیم گیری، روابط بین فردی، ارتباط موثر.