عرض ادب

باز هم آمادگی برای نوشتن و مهارت دست ورزی

یکی از روش ها کنترل فشار دست است و مهارت بعدی که لازم است بچه ها یاد بگیرند و در آن قوی شوند تقویت انگشتان دست است.

اگر انگشتان دست قوی نباشد نوشتن و نقاشی کردن هم برایشان سخت می شود و زود خسته می شوند به همین علت باید انگشتان دست تقویت شود.

این مهارت به روش های مختلف شکل میگیرد یکی از این راه ها خمیر بازی است. خمیر کمک شایانی می کند که ماهیچه ها قوی شوند.