توانایی صحبت کردن و درک نمودن دو زبان یا بیشتر، افزایش اعتماد به نفس، روابط بین فردی، درک از دنیای پیشرفته ای با که زبان ها و فرهنگ های مختلف با همدیگر در تعامل هستند.