سلام به همگي

سلامتي و بهداشت بچه ها خيلي مهم و ارزشمند است .

کرونا و پروتکل ها مزيد بر علت شد که به اين موضوع بيشتر توجه کنيم.

دست شستن هم مثل بقيه آموزش ها اصول خودش را داره ما هم از امروز به روش صحيح اين کار را انجام ميديم تاهميشه سالم و سلامت باشيم.