سلام

باز هم با ویدئویی دیگر اومدیم تا شما را با هنر های نوآموزانمان آشنا کنیم.

مربی خوبمان زحمت کشیدند و آموزش ها را به صورت فیلم در اختیارتان گذاشتن که بهتر با آموزش ها آشنا شوید و با فرزندتان تمرین کنید.