سلام

با ویدئویی دیگر اومدیم تا آموزش بلز را بهتر به شما معرفی کنیم.

مربی خوبمان زحمت کشیدند و فیلم آموزشی تهیه کردند تا شما در کنار فرزندتان این هنر شان را مشاهده کنید البته این لذت وقتی دو چندان میشه که تمرین بیشتری داشته باشید.