شعر یلدا سال 1402

سلام

برای شب یلدا این شعر را با بچه ها کار کردیم

می تونید شما هم با بچه ها تکرار کنید

1024x724
کودکستان حوض نقاشی