آموزش ریاضی/ تناظر یک به یک/کلاس صمیمت سال 1402

سلام

آموزش ریاضی و تناظر یک به یک در کلاس صمیمت

بچه ها با هم این مفهوم را به خوبی یاد گرفتند و بازی کردند و به صورت عملی این مفهوم را کار کردند.

شما هم با ما به تماشا بنشینید.