اردوی سینما ساحل پیش 1-2

سلام

قرار شد بریم سینا فیلم پسر دلفینی چون سینما نزدیک بود پیاده رفتیم این اردو جالب بود چون تا حالا اردو پیاده نرفته بودیم.

رفتیم و فیلم را دیدم و خوراکی خوردیم و بعد رفتیم کافه کتاب اونجا یه عالم کتاب دیدیدم و یکی از دوستانمون هم کتاب خرید جاتون خالی خیلی خوش گذشت و دوباره پیاده اومدیم مدرسه .

تماشای کلیپ