شعر شمارش پیش دبستانی 2

مادربزرگ خوبم چار قدشو سرش کرد
اومد نشست کنارم
دستی توی جیبش کرد
سه تا بادوم تو این جیب
چهارتا بادوم تو اون جیب
حالا بگو عزیزم
مادر بزرگ نازم
چندتا بادوم‌به من داد؟
۳بادوم ۴ بادوم
باهم میشن ۷ تا بادوم

پیش دبستانی حوض نقاشی