کاردستی با سه گوش کلاس صمیمت سال 1402

سلام

بچه ها با شکل سه گوش آشنا شدند و با هم کاردتی با اشکال هندسی درست کردند.

شما هم به تماشا بنشینید.