سام جهانمردی

نوزدهم مرداد ۱۴۰۰

با دوستان خود مهربان است و اسم دوست خود را با احترام صدا میزند .

بستن
مقایسه