کاغذ و تا روباه کلاس صداقت سال 1402

سلام

باز هم یک اوریگامی دیگه و شکل روباه

بچه ها در کنار ساخت شکل روباه با ویژگی های روباه آشنا شدند.

تماشای فیلم