نقاشی کلاس صمیمیت سال 1402

سلام

امروز بچه ها نقاشی آزاد داشتند و هنر های خود را به تصویر کشیدند ماهم آنرا برای یادگاری برای شما ثبت خاطره کردیم.

تماشای فیلم