مهارت دست ورزی کلاس مهربانی سال 1402

درود

یکی از مهارت های پیش دبستانی مهارت دست ورزی است که با مچاله کردن کاغذ و تکه کردن کاغذ با دست است.

در کلاس مهربانی هم این مهارت انجام شد و این مهارت را با تبدیل به کاردستی کردند و با ذوق هنری همراه بود.

تماشای فیلم