مهارت های زندگی ـآموزش مسواک زدن کلاس صمیمیت سال 1402

سلام

آموزش مهارت زندگی و مسواک زدن و اهمیت آن رابه بچه ها یاد دادند و بعد با ماکت دندان مسواک زدن صحیح آشنا شدند و بعد خودشان مسواک زدند.

تماشای فیلم