شعر مشاغل کلاس صمیمت و صداقت و مهربانی سال 1402

سلام

بچه ها با مشاغل مختلف آشنا شدند و شعر مشاغل را حفظ کردند.

1 1024x724