کارگاه ماسه پیش 2

سلام و درود

یکی از فعالیت هایی که در پیش دبستانی بهتر است انجام شود بازی با ماسه است که برای کنترل فشار دست و تقویت ماهیچه ها مفید است.

ماهم برای تقویت این مهارت بچه ها در کارگاه ماسه ساعت خوش همراه با مهارت را آماده سازی کردیم و در کنار بچه ها لذت بردیم از بازی آنها.

تماشای کلیپ