گسترش گنجینه لغات کلاس صمیمت سال1402

سلام

بچه های گلم

یکی از مهارت هایی که باید به خوبی انرا یاد بگیریم مهارت تلفظ صحیح کلمات هست

امروز چند کلمه را با هم تکرار میکنیم

شکا هم با من تکرار کنید و فیلم یا ویس بفرستید.

تماشای فیلم