سلام بچه های گل

آموزش امروز تکرارا آموزش قبل هست فقط باید نقطه چین ها را بهم وصل کنید اما حواستون باشه دستتون را از روی کاغذ برندارید و نقطه چین ها را بهم وصل کنید.