شعر خیابان کلاس صمیمت و صداقت و مهربانی سال 1402

سلام

بچه ها واحد کار خیابان را یاد گرفتند و این شعر را هم حفظ کردند .

1024x724