مهارت دست ورزی/ تقویت انگشتان دست/خمیر بازی کلاس صمیت سال 1402

سلام و درود

باز هم دست ورزی و تقویت انگشتان دست و اینبار با خمیر بازی.

کلاس صمیمت با خمیر بازی به تقویت انگشتان دست پرداخته و با ساخت شکل ها این مهارت را تقویت کردند.

تماشای فیلم