مهارت های زندگی/جوراب سال 1402

سلام

مهارت های زندگی و آموزش جوراب پوسیدن و درآوردن جوراب را تمرین کردند و بعد از آن بچه ها رفتند و با هم جوراب شستن را یاد گرفتند.

تماشای فیلم