شعر روزهای هفته پیش 2 سال 1402

سلام

این شعر را بچه ها هر روز میخونند و اسم روزهای هفته را میگن

شعر

هفته 1024x724
کودکستان حوض نقاشی