تقویت ماهیچه های دست/ بازی در استخر شن/ کلاس صداقت سال 1402

سلام  و درود

بچه های کلاس صداقت برای تقویت ماهیچه های دست به استخر ماسه رفتند و در کنار بازی و شادی ماهیچه های دست را تقویت و کنترل فشار دست انجام دادند.

تماشای فیلم