دلنوشته های کلاس صداقت سال 1402

سلام

در روز اول مهر بعد آشنایی نوآموزان با مدرسه و دوستان و پرسنل بچه ها احساسات خود را در قالب دلنوشته ارائه دادند و ما تصویر کشیدیم.

تماشای فیلم