سلام

این بازی کمک میکنه تا اندام ها قوی شوند و هماهنگی بین آنها ایجاد شود.

با این بازی هم شادی هم تقویت ماهیچه ها و هم هماهنگی اندام ها تقویت میشه.

پس پاشو و این بازی را انجام بده و برای ما هم بفرست.