بازدید کارشناس آموزشی اداره کل و ناحیه یک اصفهان از کودکستان حوض نقاشی سال 1402

سلام و درود

کارشناس آموزشی اداره کل و ناحیه یک برای بازدید به مجموعه ما آمدند و بعد بازدید از کل محیط مجموعه و دفاتر و کتاب ها رضایت خودشان را از حوضنقاشی اعلام نمودند و  عنوان کودکستان الگو را به ما اعطا نمودند و با رضایت کامل از حوض نقاشی یاد کردند.

تماشی بازدید از حوض نقاشی