شعر آتش نشانی کلاس صداقت و مهربانی سال 1402

سلام

به مناسبت روز آتش نشانی بچه ها با این شغل آشنا شدند و شماره آنرا یاد گرفتند و شعر آتش نشان را همخوانی کردند.

نشان 1024x724