مفهوم اندازه کلاس صمیمت پیش 2

سلام

امروز قرار بود با مفهوم اندازه آشنا بشوند.

بچه ها با ابزار های متفاوت این مفهوم را یاد گرفتند و کلی لذت بردند.

شما هم در این لذت شریک باشید.

تماشای فیلم