سازه های مهندسی شامل رباتیک، سازه های ماکارونی، ساخت ماکت

هدف: افزایش هوش فضایی، گسترش لغات، آشنایی با اشکال هندسی و سه بعدی، پرورش تفکر خلاق، حل مسئله، تحمل شکست، ساخت سازه و آزمایش مقاومت اشیاء، افزایش اعتماد به نفس.