مهرسام فیروزه

7/1

آموزش ها:

جشن غنچه ها

7/9

آموزش ها:

آشنایی نوآموزان با مربی و دوستان و بازی و نقاشی.

7/10

آموزش ها:

آشنایی با محیط های مدرسه و پرسنل، آموزش دستشویی رفتن، بازی بشین و پاشو.

7/11

آموزش ها:

قصه گویی در مورد سلام کردن و آموزش شعر سلام، بازی گروهی.

7/12

آموزش ها:

آشنایی با قوانین مدرسه ، اجازه گرفتن، دعوانکردن، بازی، شناخت لوازم تحریر و شیوه صحیح استفاده از آن، نقاشی هواپیما.

7/16

آموزش ها:

آشنایی با شغل آتش نشانی و رنگ قرمز و رنگ آمیزی تصویر مربوط به آن ، کاربرگ روز کودک.

7/17

آموزش ها:

آشنایی با پستچی و رنگ آمیزی تصویر مربوط به آن ، آداب غذا خوردن، بازی،شعر سلام، ورزش.

7/18

آموزش ها:

احترام به سالمندان و رنگ آمیزی تصویر مربوط به آن، احساس مسولیت، نقاشی آزاد، شستن صحیح دست ها، خمیربازی.

7/19

آموزش ها:

شعرروزهای هفته، آداب عطسه کردن و مراقبت از خود در مکان عمومی، نقاشی دلفین، بازی.

7/20

آموزش ها:

آشنایی با استاندارد و رنگ آمیزی تصویر مربوط به آن، آموزش دوست یابی، آشنایی با لوازم شخصی و عمومی.

7/23

آموزش ها:

پاره کردن و رشته رشته کردن کاغذ، آموزش فصل پاییز، رعایت نوبت، آموزش اعوذبالله همراه با مفهوم، نقاشی، روز استاندارد.

7/24

آموزش ها:

تلفظ صحیح کلمات، آموزش خط صاف، قصه گویی، قوانین پیش دبستانی، آموزش کادر،بازی.

7/25

آموزش ها:

آموزش عدد1 و رنگ آمیزی تصویر مربوط به آن،کار با قیچی و نکات ایمنی آن،تلفظ صحیح کلمات، شعر روزهای هفته و سلام.

7/26

آموزش ها:

اردو

آموزش ها:

7/27 کاردستی پاییز، آشنایی با فصل پاییز، قصه گویی،مسواک زدن، آموزش مداد دست گرفتن، بازی.

7/28

آموزش ها:

جشن روز کودک

7/30

آموزش ها:

آموزش عدد2 و رنگ آمیزی تصویر مربوط به آن، آموزش شعر پاییز، آموزش نقاشی قورباغه.

8/1

آموزش ها:

آموزش چهارگوش و رنگ آمیزی تصویر مربوط به آن، آموزش بسم الله همراه با مفهوم، بهداشت فردی و رنگ آمیزی تصویر مربوط به آن(آمادگی برای نوشتن)، بازی.

8/2

آموزش ها:

آموزش رنگ آبی و رنگ آمیزی تصویر مربوط به آن، شیوه صحیح مداد دست گرفتن، نقاشی.

8/3

آموزش ها:

آموزش سوره عصر آیه اول همراه با مفهوم آن، آموزش سه گوش و رنگ آمیزی تصویر مربوط به آن، بازی، آموزش رنگ زرد و رنگ آمیزی تصویر مربوط به آن.

8/4

آموزش ها:

آموزش پیدا کردن شکل از زمینه، تلفظ صحیح کلمات، نقاشی، برش خط صاف.

8/7

آموزش ها:

آموزش عدد2 و رنگامیزی تصویر مربوط به آن، آموزش گردی و رنگامیزی تصویر مربوط به آن،بازی.

نکات رفتاری:

عدد 2 را به خوبی یادگرفت، رنگامیزی نیاز به تلاش بیشتر، گردی را به خوبی یادگرف.

8/8

آموزش ها:

تلفظ صحیح کلمات، شعر پاییز،کاربرگ، نقاشی.

نکات رفتاری:

تلفظ کلمات نسبتا خوب، شعر را همکاری کرد.

8/9

آموزش ها:

مهارت دست ورزی(کنترل فشار دست)، نقاشی با خطوط، بازی مهارت ها.

نکات رفتاری:

روابط اجتماعی خوب، تلفظ کلمات نیاز به تلاش بیشتر.

8/10

آموزش ها:

اشکال هندسی،اموزش کوتاه و بلند ، و انجام فعالیت مربوط به ان، مرور شعر ها، بازی.

نکات رفتاری:

کوتاه و بلند را خوب یاد گرفت، کاربرگ را خوب انجام داد.

8/11

آموزش ها:

آشنایی با حضرت محمد ، اداب سلام کردن ، اموزش عدد 3 ، خمیر بازی

نکات رفتاری:

غایب

8/14

آموزش ها:

مرور آموزش های قبل، نقاشی میوه های پاییز، آموزش خط خمیده، کاغذوتا(بادبزن).

نکات رفتاری:

نقاشی را به خوبی انجام میدهد، خط خمیده را به خوبی یادگرفت، کاغذ وتا را به خوبی انجام داد.

8/15

آموزش ها:

کاربرگ پاییز، شعر پاییز، بازی دقت دیداری، قصه گویی، بازی.

نکات رفتاری:

کاربرگ را با دقت انجام  میدهد،شعر را همکاری میکند، در کلاس همکاری دارد و با دوستان خوب برخورد می کند.

8/16

آموزش ها:

مرور مطالب گذشته، شعر پاییز، سلام، روزهای هفته، آموزش عدد 4،تقویت دقت و تمرکز، انجام کاربرگ، قصه گویی.

نکات رفتاری:

مرور مطالب خوب، عدد4 را به خوبی یاد گرفت، با دوستانش زیاد دعوا می کند و بچه ها ازش خیلی شکایت میکنند.

8/17

آموزش ها:

نقاشی، سوره عصر،کار با آبرنگ، کاردستی پاییز، مرور مطالب گذشته ،بازی گروهی.

نکات رفتاری:

غایب

8/18

تعطیل به علت آنفولانزا اکثر نوآموزان و مربی.

8/21

آموزش ها:

مرور شعرها، مرور مطالب گذشته، انجام کاربرگ، نقاشی

نکات آموزشی:

همکاری در کلاس کم، شیطنت در کلاس زیاد.

کلاسی خوب، به خوبی یادمیگیرد، سرکلاس سربه سر بچه ها میذاره.

8/22

آموزش ها:

مرور مطالب گذشته، مفهوم کوتاه و بلند، آموزش رنگ زرد، انجام کاربرگ، بازی.

نکات رفتاری:

کاربرگ را به خوبی انجام میدهد،همکاری در کلاس ضعیف.

8/23

آموزش ها:

آشنایی با حضرت زهرا(س) و رنگامیزی تصویرمربوط به آن، آموزش چهارگوش و نقاشی تصویرهای چهارگوش،آموزش وسایل بهداشتی، آمادگی برای نوشتن، مرور شعرها, استخرتوپ.

نکات رفتاری:

شعرها را به خوبی یادنگرفته ،آموزش ها را نسبتا همکاری میکند.

8/24

آموزش ها:

مرور مطالب گذشته، کتاب گفتگو و تصویر خوانی، کتاب پاره کردن و چسباندن مهارت دست ورزی، استخر توپ.

نکات رفتاری:

در آموزش ها خوب و همکاری میکند، امروز یکی از بچه ها اذیتش کرد و او هم از خودش دفاع کرد.

8/25

آموزش ها:

مرور مطالب گذشته،کتاب تصویر خوانی، کتاب مهارت دست ورزی، آموزش خط خمیده و تمرین انواع خطوط، شعر پاییز.

نکات رفتاری:

آموزش ها را به خوبی انجام میدهد، امروز خیلی با بچه ها درگیر شد و حرف زشت زد.

8/28

آموزش ها:

مرور مطالب گذشته، بازی، مرور انواع خطوط، کتاب صفحه 8 آشنایی با پرچم ایران و سرود ملی، کتاب صفحه 10 مهارت دست ورزی(پاره کردن و چسباندن)،  آمادگی برای نوشتن .

نکات رفتاری:

مرور مطالب خوب، شعر را به خوبی حفظ کرده، کتاب را به خوبی انجام داد،متاسفانه حرف زشت می زند.

8/29

آموزش ها:

مرور مطالب گذشته، شعر پاییز، کتاب تصوبرخوانی، کاربرگ تشخیص شکل از زمینه،بازی.

نکات رفتاری:

کتاب را به خوبی انجام داد، کاربرگ را به درستی انجام داد.

8/30

مرور مطالب گذشته، آموزش نقاشی با انواع خطوط، کتاب آمادگی برای نوشتن، آموزش سوره توحید.

نکات رفتاری:

نقاشی را به خوبی انجام داد، کتاب را خوب انجام داد، پیروی از دستور ضعیف.

9/1

آموزش ها:

مرور مطالب گذشته،آموزش راست و چپ، تشخیص لوازم بهداشتی، کتاب مهارت دست ورزی (تاکردن بریدن و چسباندن)

نکات رفتاری:

همکاری در کلاس خوب، به حرف های مربی خوب گوش میداد، آموزش ها را به خوبی یاد میگیرد و تکرار می کند و خیلی فعال بود.

9/2

روز اسباب بازی و تعامل با دوستان و آداب بازی گروهی.

9/1

آموزش ها:

مرور مطالب گذشته، آموزش شعر خیابان، آموزش هم آغاز و هم پایان صدای (ب)، آزمایش تاثیر دما، آشنایی با امام صادق(ع)، بحث و گفتگو در مورد دروغگویی.

نکات رفتاری:

با همکلاسی ها زیاد صحبت میکند، آموزش ها را به خوبی یاد میگیرد و تکرار می کند.

9/2

روز اسباب بازی و تعامل با دوستان و آداب بازی گروهی.

9/5

آموزش ها:

شعر اندازه ها، مفهوم بلند و کوتاه،حافظه دیداری همراه با داستان و تصویر خوانی، سوره حمد، بازی با اعداد، بازی با خطوط.

نکات رفتاری:

پیروی از قوانین خوب، اعداد را به خوبی یاد گرفته، حافظه دیداری همکاری لازم را داشت، کمی بازیگوش است.

9/6

آموزش ها:

مرور مطالب گذشته، آموزش صدای (پ)، آموزش عدد 6، گرامیداشت نیروی دریایی و گفتگو در مورد آن، کاربرگ حرف(پ)، آزمایش شناخت مزه ها.

نکات رفتاری:

پیروی از دستور خوب، آموزش ها راخوب یاد میگیرد، همکاری بسیار ضعیف و شیطنت زیاد

9/7

آموزش ها:

آموزش شعر در مورد رشد گیاهان، کلیپ آموزشی مراحل رشد گیاه،اوریگامی روباه، کتاب کار، کار گروهی و شیوه همکاری در گروه، کاربرگ،آشنایی با امام کاظم(ع)،سوره توحید.

نکات رفتاری:

کلیپ را به خوبی تماشا کرد، در مورد احساسات صحبت کرد، کار گروهی را به خوبی شرکت کرد،همکاری در آموزش خوب، امروز خیلی بهتر از قبل بود در کلاس.

9/8
آموزش ها:
آموزش مفهوم وسط، اوریگامی سگ،شعر یلدا، آموزش وضو، مرور مطالب قبل، بازی دقت و تمرکز.
نکات رفتاری:
اوریگامی را به خوبی انجام داد، شعر را همخوانی کرد، وضو را یادگرفت.
9/9
تعطیل به علت آلودگی هوا
9/12
آموزش ها:
مرور مطالب، آموزش و تثبیت دست راست، شعر و بازی.
نکات رفتاری:
سوره را با کمک خواند، کتاب را به خوبی یاد گرفت و انجام داد، شعر را همخوانی میکند.
9/13
آموزش ها:
مرور مطالب، آموزش حواس پنجگانه همراه با شعر،کتاب: تاکردن،کار با قیچی، توالی،ترکیب رنگ قهوه ای،آشنایی با امام حسن ع، پانتومیم.
نکات رفتاری:
کار با قیچی نسبتا خوب، حواس پنجگانه خوب یادگرفت، ترکیب رنگ خوب.
9/14
آموزش ها:
نقاشی جغد، توالی و دقت و تمرکز، کاربرگ خیابان،آمادگی برای نوشتن، آشنایی با صدای(او) و انجام کاربرگ، کتاب آموزش چراغ راهنمایی و آمادگی برای نوشتن.
نکات رفتاری:
نقاشی را به خوبی کشید، آمادگی برای نوشتن خوب، کتاب را به خوبی انجام داد، گاها در رنگ آمیزی دقت لازم را ندارد.
9/15
آموزش ها:
آموزش احساسات، مفهوم شباهتها، مفهوم عدد3، آشنایی با صدای (ق)، مهارت دست ورزی، آشنایی با خطوط، کتاب:ماز،تناظر یک به یک،مهارت نوشتن، کار با قیچی.
نکات رفتاری:
شباهتها عالی، مفهوم عدد 3 عالی، صدا آموزی خوب، تناظر خوب.
9/16
آموزش ها:
کتاب: اختلاف تصاویر، آشنایی با وسایل نقلیه عمومی و خصوصی، آشنایی با مشاغل و وسایل مربوط به آن، کار با قیچی، تشخیص اشیا چهارگوش و گردی، افزایش دقت و تمرکز، شعر حواس پنجگانه، آموزش سایه ها،روابط اجتماعی مهارت زندگی.
نکات رفتاری:
غایب
9/19
آموزش ها:
آموزش سوره حمد آیه 1، کتاب: ارایه راهکار برای مشکلات خیابان، مفهوم بزرگ و کوچک، درک تصاویر و ارتباط بین تصاویر،مرور شعر ها.
نکات رفتاری:
کتاب را به خوبی انجام داد، در بحث و گفتگو شرکت داشت، درک تصاویر خوب.
9/20
آموزش ها:
شعر حواس پنجگانه، مرور هم آغاز و هم پایان صدای(اُ-آ)، آزمایش لامسه، کاردوخت، داستان گویی.
نکات رفتاری:
هم آغاز و هم پایان را به خوبی بیان میکند، آزمایش را با علاقه پیگیری میکرد.
9/21
آموزش ها:
مرور مطالب قبل، آموزش پهن و باریک، هم آغاز و هم پایان صدای(آ، ش، ک، ب،خ،ن)، آزمایش حواس پنجگانه(حس لامسه)، شمارش اعداد تا 50، حافظه دیداری، آشنایی با امام رضاع.

نکات رفتاری:
مفاهیم را به خوبی درک کرد، شمارش خوب، حواس خوب.
9/22
تعطیل به علت آلودگی هوا
9/23
تعطیل به علت آلودگی هوا
9/26
آموزش ها:
آموزش صدای(ت)،مرور شعر ها،مشاغل،حواس پنجگانه و یلدا،سوره حمد،کار خوب و بد،بازی تقویت حافظه.
نکات رفتاری:
شعر ها را هم خوانی میکند، تقویت حافظه تقریبا خوب.
9/27
آموزش ها:
آموزش صدای (اَ)،بازی ، سودوکو ۲×۲و۳×۳
نکات رفتاری:
سودوکو همکاری داشت، صدا نسبتا خوب.
9/28
آموزش ها:
کتاب: اعداد و وصل کردن اعداد و ظرف های شبیه از نظر تعداد و رنگ،طرز ایستادن صحیح،طرز صحیح صف گرفتن، بازی دقت و توجه و بازی با اعداد.
نکات رفتاری:
همکاری لازم را داشت
9/29
تعطیل به علت آلودگی هوا
9/30
تعطیل به علت آلودگی هوا
10/1
جشن یلدا
10/3
آموزش ها:
توالی افزایش دقت و تمرکز، انس با قرآن ، واحد کار انسان تشخیص طعم، رعایت بهداشت و استفاده صحیح از پوشاک ، حل مسئله و واکنش صحیح نشان دادن.
نکات رفتاری:
بهداشت را به خوبی انجام میدهد،حل مسئله نسبتا خوب.
10/4
آموزش ها:

کتاب: رعایت بهداشت هنگام بازی، استفاده از وسایل شخصی ، بهداشت مکان و ارتقاء مهارت تشخیص، حس بویایی، انس با قرآن ، وضو و نماز ، داستان گویی.
نکات رفتاری:
وسایل شخصی را به خوبی یادگرفت، بهداشت را به خوبی یادگرفت، حس بویایی را همکاری داشت.
10/5
آموزش ها:

سودوکو، نقاشی، ترسیم خطوط جهت دار و زاویه دار، تشخیص شباهت ها، دسته بندی و مفهوم کم و زیاد بود سیله اشکال.
نکات رفتاری:
در گفتگو کتاب شرکت داشت، داوطلب برای پاسخ دادن، شعر و سوره عالی.
10/6
تعطیل شهادت حضرت زهرا س
10/7
آموزش ها:

آموزش تقارن، الگو یابی، مرور مطالب قبل.
نکات رفتاری:

تقارن را خوب یادگرفت، الگو یابی را به خوبی انجام داد.

10/10

تعطیل به علت آلودگی هوا

10/11

آموزش ها:

مرور آموزش های قبل، آموزش خانه، کتاب صفحه 22 مهارت دست ورزی، آموزش رنگین کمان، نقاشی رنگین کمان، استخر توپ، آموزش تفاوتها.

نکات رفتاری:

کتاب را به خوبی انجام داد، نقاشی را کشید و تفاوتها را همکاری داشت.

10/12

تعطیل به علت آلودگی هوا

10/13

تعطیل به علت آلودگی هوا

10/14

تعطیل به علت آلودگی هوا

آموزش افلاین(آموزش انواع خانه، آموزش مفهوم عدد 7)

10/17

تعطیل به علت آلودگی هوا

آموزش افلاین( آموزش صدای ر، آموزش خانواده، آموزش نقاشی گربه، آموزش سودوکو )

10/18

آموزش ها:

کاربرگ صدای ف، کتاب سودوکو، آموزش هدیه دادن،بازی استخر توپ و لگو.

نکات رفتاری:

کاربرگ را به خوبی انجام داد، سودوکو را یاد گرفت، بازی را به خوبی شرکت کرد.

10/19

آموزش ها:

الگویابی با توپ، آشنایی با کره زمین آزمایش شب و روز ، تحمل شکست، آشنایی با امام زمان عج، کتاب واحد خانه.

نکات رفتاری:

الگویابی را خوب انجام داده، تحمل شکست در بازی بارها تکرار کرد و عصبانی شد ولی در آخر کنار آمد که باز تلاش کند، کتاب را خوب انجام داد، کره زمین در بحث و گفتگو شرکت کرد، بی دقت و بازیگوش.

10/20

آموزش ها:

آموزش زیرو رو،کاربرگ تفاوتها، مرور شعر ها، بازی حافظه کوتاه مدت، شمارش اعداد،جشن و آموزش بهداشت فردی شانه زدن و شستن مو و مراقبت از مو.

نکات رفتاری:

کاربرگ را به خوبی یادگرفت، بازی را همراهی کرد، مفهوم زیر و رو را یاد گرفت.

10/21

تعطیل به علت آلودگی هوا

10/24

آموزش آنلاین:

کاردستی، آموزش مفهوم داخل و خارج،آموزش صدای (ت)، شعر زمستان.

10/25

آموزش آنلاین:

شعر مادر،آموزش نقاشی کوسه، آموزش مفهوم عدد هشت.

10/26

آموزش ها:

مرور عدد8، مرور آموزش های آنلاین، کار با گواش و ترکیب رنگ، کتاب حل مسئله، بحث گروهی، همکاری و مشارکت و کمک به دیگران، بازی.

نکات رفتاری:

مرور صدا خوب، عدد8 خوب، کار با گواش نسبتاخوب، نظم و تمیزی را  رعایت نکرد، در بحث شرکت داشت و همکاری ضعیف.

10/27

آموزش ها:

کار با شابلون، ابراز احساسات، اوریگامی کلاغ، شعر زمستان، کتاب انس با قرآن، احترام به پدر و مادر، شکرگزاری از خداوند، مرور صدای(ر، ت)، عدد8، مسابقه تمرکز.

نکات رفتاری:

همکاری نسبتا خوب، کار با شابلون همکاری داشت و دقت متوسطی داشت، ابراز احساسات عالی، مرور صداها خوب، اوریگامی خوب، کتاب را به خوبی همکاری کرد،شعر را خیلی خوب همکاری کرد.

10/28

آموزش ها:

مرور شعر زمستان، آشنایی با ایران و فرهنگهمراه با کلیپ، آشنایی با نقشه ایران، آشنایی با موسیقی های سنتی، آشنایی با لباس های محلی، آشنایی با گویش های محلی، آشنایی با غذا های محلی، حافظه عددی و میوه ها از اول به آخزر و برعکس، کاردستی ایران و گل لاله، بازی.

نکات رفتاری:

شعر را به نسبتاخوب همکاری کرد، آشنایی با ایران را به خوبی و با علاقه پیگیری می کردفقط خیلی بی نظمی ایجاد می کرد، حافظه عددی ضعیف، کاردستی نسبتاخوب.

11/1

آموزش آنلاین:

بازی دقت و تمرکز، آموزش مفهوم پشت و جلو، مهارت دست ورزی.

11/2

آموزش آنلاین:

بازی تقویت حافظه، آموزش دوخت و گره زدن، آزمایش جامد و مایع، تکنیک چاپ برجسته.

11/3

آموزش آنلاین:

آموزش هم پایان و هم آغاز صدای (پ)،نقاشی با کاموا،آموزش عدد9، کاردستی کفشدوزک

11/4

آموزش ها:

مرور آموزش ها صدای پ،عدد9،مفهوم پشت وجلو،آشنایی با آداب ورسوم و میراث فرهنگی و سوغات کشور ایران،بازی در استخرتوپ،انجام کتاب صفحه 37 انس با قرآن(کمک به دیگران) و صفحه 38 پرورش صفات اخلاقی و رفتارهای اجتماعی (همکاری)،اوریگامی نهنگ،

نکات رفتاری:

مفهوم پشت و جلو و عدد9 را به خوبی درک کرد و برای انجام کتاب نیاز به تلاش بیشتر دارد و،هم اغاز و هم پایان صدای پ را به خوبی تشخیص داد، اوریگامی را با کمک مربی انجام داد و در خواندن شعر به خوبی عمل کرد.

11/5

آموزش ها:

کتاب صفحه 24(انواع خانه ها)، تفاوت ها و شباهت ها،آموزش نقاشی گربه، مرور شعرها

نکات رفتاری:

غایب

11/8

آموزش ها:

مرور عدد 8و9، مرور صداهای قبل، مرور شعر زمستان و حواس و چراغ راهنمایی، آموزش شعر مشاغل، کاربرگ حیوانات، کتاب ترسیم خطوط جهت دار و زاویه دار، تشخیص شباهت، تشخیص عدم تعلق شی به یک مجموعه، حل مسئله، تناظر یک به یک، حل مسئله، خلاقیتف آشنایی با مشاغل.

نکات رفتاری:

عدد خوب شعرها را همخوانی داشت، کاربرگ را انجام داد  در بحث شرکت کرد، کتاب را خوب انجام داد.

11/9

آموزش ها:

مرور شعر ها، داستان  کنترل خشم، کتاب خلق آثار هنری، کاردستی خانواده ، مرور کتاب ، نقاشی جغد، کاردستی زمستان، کتاب سودوکو، همکاری کمک به پدر و مادر، آموزش آیه 1 وسوره ناس.

نکات رفتاری:

مرور شعر همخوانی داشت، کتاب را به کندی انجام داد، نقاشی را خوب انجام داد، کار با قیچی نیاز به تلاش بیشتر.

11/10

آموزش ها:

کتاب آشنایی با وسایل قدیمی و جدید، همکاری و کمک به پدر و مادر، تشکر از خدا، نمایش در مورد کمک به پدر و مادر، خمیربازی، آموزش مفهوم دور و نزدیک.

نکات رفتاری:

آشنایی با وسایل خوب، نمایش را با علاقه پیگیری میکرد، در بحث درمورد کمک کردن و شکرگزاری شرکت کرد، مفهوم دور و نزدیک را یاد گرفت، حرف بد میزنه، مهراد را زد و با یوسف دعوا میکند.

11/11

آموزش ها:

شعر زمستان ومشاغلو مادرو شمارش، بازی تحمل شکست، آموزش صدای(ه)، کتاب میراث فرهنگی افزایش دقت و تمرکز ، پرورش هویت ملی اشنایی با نقشه ایران، مرور آموزش های اعداد، دور و نزدیک، صدای ت، قصه گویی خلاق.

نکات رفتاری:

کتاب را تقریباخوب انجام داد خیلی کند انجام میدهد، مفهوم عدد9 را خوب یاد گرفت، دور و نزدیک را خوب یاد گرفت، صدای ه خوب همکاری کرد، تحمل شکست و نمایش خلاق خوب انجام داد، بی نظمی زیاد داشت.

11/12

آموزش ها:

گفتگو در مورد دهه فجر، مرورشعرها، صدای ه ،کاردستی دهه فجر با مقوا و رنگ انگشتی، کتاب پازل میدان امام، مکان های دیدنی اصفهان و سوغات آن،مفهوم کمتر و بیشتر، نقاشی فیل

نکات رفتاری:

کاردستی را خوب انجام داد، کتاب را خوب انجام داد، کمتر و بیشتر را خوب یادگرفت،در گفتگو کمی شرکت داشت، مرور آموزش ها کمی همکاری کرد، حواس یوسف را پرت میکرد و همکاری کمی داشت.

11/16

آموزش ها:

مرور شعرها، آموزش صدای گ،  مرور عددها، آموزش عدد 10، کتاب جدول الگو یابی، توالی تصاویر، آموزش خانواده و نقاشی خانواده، سوره ناس.

نکات رفتاری:

غایب

11/17

آموزش ها:

صحبت در مورد شهادت حضرت زینب س، مرور شعرها، مرور صدای هم آغاز و هم پایان،سوره ناس، مرور جدول سودوکو، کتاب تفاوت بین اشکال، کار چاپ و توالی تصاویر، ماز.

نکات رفتاری:

کتاب را خوب انجام داد، ماز را خوب انجام داد، مرور ها خوب، در گفتگو شرکت  داشت، بی نظمی داشت.

جستجو در سایت

درحال بارگذاری ...