عرض ادب

امروز با مفهوم بزرگ و کوچک آشنا شدیم.

هر کلاس به شیوه ای این مفهوم را یاد گرفت در یکی از کلاس ها خانواده ی آقا خروسه وارد شدند و با ماجرای خودشون غوغا بپا کردند.

بچه ها جوجه شون را دونه دادندو از خانم مرغه پذیرایی کردند.

آقا خروسه با بیان مشکلش به بچه ها این مفهوم را یاد داد و جای همگی خالی خیلی لذت بردیم.